Kill la Kill Tomo 1

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 1
  • Ryo Akizuki/Trigger/Kazuki Nakashima/Kazuki Nakashima