Kill la Kill Tomo 2

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 2 de 3
  • Ryo Akizuki/Trigger/Kazuki Nakashima/Kazuki Nakashima