Yu-Gi-Oh! Tomo 1

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Edición Bunko-ban
  • 314 páginas aprox.
  • Incluye carta Tarot
  • Tomo 1 de 22
  • Kazuki Takahashi